Ways to Earn XP in Pokemon Go

Pokemon Go, Pokemon Go Everywhere. So, someone asked me, how¬†do you earn XP (experience) in Pokemon Go? It’s very simple. … Continue reading Ways to Earn XP in Pokemon Go